Consiliul director

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei. Componenţa sa este numai din reprezentanţi ai membrilor Asociației. Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe nu vor avea o pondere mai mare de 25% în Consiliul Director, iar reprezentanții membrilor care provin din sectorul privat și societate civilă vor avea o pondere de peste 50 % în Consiliul Director. Consiliul director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei. Consiliul director este alcătuit dintr-un preşedinte, un secretar şi cinci membri. Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor. Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedinte Asociaţiei.Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • prezintă Adunării Generale Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro;
 • hotăraşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile prezentului Statut;
 • acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 • îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 • hotăreşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei;
 • împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei
 • aprobă modificările Strategiei de Dezvoltare Locală;
 • aprobă Ghidurile solicitantului pentru fiecare măsură din Strategia de Dezvoltare Locală, Procedura de selecție a proiectelor, Procedura de soluționare a contestațiilor, Apelurile de selecție a proiectelor și prelungirea acestora, Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si Criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, Metodologia de verificare a proiectelor si a implementarii acestora;
 • aprobă structura Compartimentului Administrativ, a Comitetului de selecţie și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 • stabileste cuantumul cotizaţiei;
 • numește reprezentantul legal al asociației, în funcție de Manager GAL, care poate semna acte juridice și poate angaja sub aspect patrimonial în cadrul proiectelor depuse spre finanțare de către asociație, având drept de semnătură în cadrul operațiunilor bancare și contractuale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR

Nume și prenume

Funcția

Sector de prezentare

Balogh Sandor

Președinte

privat - Ocol Silvic

Morent Claudia Carmen

Secretar

privat - ONG

Czier Tibor

Membru

privat - Societate agricolă

Nagy Barna

Membru

public - UAT

Katai Tibor

Membru

privat - ONG

Bodizs Levente

Membru

public - UAT

Schvegler Arpad

Membru

privat- Societate comercială